معاون محیط طبیعی سازمان از تخصیص اعتبار برای اجرای برنامه مدیریت زریوار خبر داد